Documents hebreus dels segles XIV- XV

El fons documental: història de la seva aparició;

L’any 1998, amb la col·laboració del Dr. Mauro Perani, prestigiós especialista de la Universitat de Bolonya (Itàlia), es va confirmar que dins les cobertes dels llibres medievals dels fons notarials que estan dipositats a l’Arxiu Històric de Girona hi havia un volum important de documents hebreus. Aquesta realitat era coneguda pels arxivers i estudiosos des de feia temps, però no se sabia l’abast i la importància que podien tenir aquests documents. Es realitzà una revisió dels 2.202 llibres corresponents a les notaries de la ciutat de Girona anteriors a 1500 per tenir la certesa que almenys en 180 llibres dels segles XIV-XV s’hi amagaven aquests fragments.

Aquest treballs previs obriren moltes expectatives interessants. Els historiadors i els experts i estudiosos de la cultura i la llengua hebrees estan d’acord que aquests documents poden ser una font fins avui desconeguda per a l’estudi de la història de la comunitat hebrea de Girona, de la qual tenim molt pocs testimonis directes.

© 2007 Generalitat de Catalunya. Arxiu Històric de Girona